Leta i den här bloggen

tisdag 7 maj 2019

Suoliston kantasolulokero (kantasolujen pesä) ja mesenkymaalisten solujen osuus

https://link.springer.com/article/10.1007/s00005-018-0524-8

Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
, Volume 67, Issue 1, pp 19–26 | Cite as

Cellular Interactions in the Intestinal Stem Cell Niche

 • Agnieszka Pastuła
 • Janusz MarcinkiewiczEmail author
1.Clinic and Polyclinic for Internal Medicine II, Klinikum Rechts der IsarTechnical University of Munich MunichGermany
2.Chair of ImmunologyJagiellonian University Medical CollegeKrakówPoland
3.Department of Genetics and DevelopmentColumbia University Medical CenterNew YorkUSA
4.Department of MedicineColumbia University Medical CenterNew YorkUSA
5.Department of UrologyColumbia University Medical CenterNew YorkUSA
6.Herbert Irving Comprehensive Cancer CenterColumbia University Medical CenterNew YorkUSA
Open Access
Review


Tiivistelmän suomennosta ja  muutamia suomennoksia artikkelin alkuosasta.

. Imettäväiselimistössä on epiteelisolut kaikkein aktiivimmin sykliään  tekeviä   soluja  ja siit johtuen ne ovat altiitta pahanlaatuiselle muuntumiselle. Jo organogeneesin aikana sidekudos eli mesenkyymi tarjoaa  opastavia  signaaleitaan epiteelille.Aikuiselimistössä uskotaan mesenkyymin  tarjoavan ratkaisevia säätelysignaaleita epiteelisolujen ylläpitoon ja uudistumiseen. Tässä artikkelissa pohditaan suoliston myofibroblastien - sileän lihaksen aktiinipositiivisten  strooma - eli mesenkyymaalisten  alfa-solujen - roolia  tärkeänä suoliston kantasolulokeron säätelyosana. Myofibroblastien ja suoliepiteelin välisen  kommunikaation ymmärtämisellä on sovellutuksensa, joilla voidaan edistää regeneratiivista lääketiedettä ja parantaa hoitostrategioita tulehduksellisissa suolistorairauksissa, suolistofibroosissa ja kolorektaalisyövässä.
Avainsanoja:
mesenkymaalinen- epiteliaalinen kommunikointi
IBD, inflammatorineneli tulehduksellinen  suolistosairaus
myofibroblastit
suolen kantasolulokero

 • Abstract  Epithelial cells are one of the most actively cycling cells in a mammalian organism and therefore are prone to malignant transformation. Already during organogenesis, the connective tissue (mesenchyme) provides instructive signals for the epithelium. In an adult organism, the mesenchyme is believed to provide crucial regulatory signals for the maintenance and regeneration of epithelial cells. Here, we discuss the role of intestinal myofibroblasts, α-smooth muscle actin-positive stromal (mesenchymal) cells, as an important regulatory part of the intestinal stem cell niche. Better understanding of the cross-talk between myofibroblasts and the epithelium in the intestine has implications for advances in regenerative medicine, and improved therapeutic strategies for inflammatory bowel disease, intestinal fibrosis and colorectal cancer.  Keywords: Mesenchymal–epithelial cross-talk Inflammatory bowel disease Myofibroblasts Intestinal stem cells Stem cell niche 
   

JOHDANTO.   Kudoksen mikroympäristö

Aikuisen kehossa on epiteliaalisten kantasolujen vastuulla   normaalin epiteelikudoksen uudistaminen, esim ihon, hengiysteiden ja mahasuolikanavan pintasolukon  regeneroiminen. Epiteelikantasolut ovat  jatkuvasti  vuorovaikutuksessa paikalliseen ympäristöönsä, joka tunnetaan kantasolujenpesänä, kantasolulokerona ( stem cell niche). tämä ikantasolulokero käsittää extrasellulaarisen matriisin (ECM), liukoisia tekijöitä ja mesenkymaalisia soluja. Mesenkymaalisten solujen joukossa havaitaan  esimerkiksi eri tyyppisiä immuunisoluja, endoteelisolujam, neuroneita eli hermosoluja, mesenkymaalisia kantasoluja, fibroblasteja ja myofibroblasteja. Tässä katsauksessa keskitytään mesenkymaalisolujen osuuteen ja erityisesti  suoliston myofibroblasteihin (IFM), jotka  ovat ratkaisevia  komponentteja  suoliston kantasolupesässä.

 • Introduction: Tissue Microenvironment. Epithelial stem cells are responsible for the normal epithelial tissue regeneration in an adult organism for example in skin, respiratory tract and gastrointestinal tract. Epithelial stem cells are constantly interacting with the local surroundings, known as the stem cell niche, which is composed of extracellular matrix (ECM), soluble factors and mesenchymal cells. Among mesenchymal cells, we can distinguish, for example, different types of immune cells, endothelial cells, neurons, mesenchymal stem cells, fibroblasts and myofibroblasts. In this review, we focused on the role of mesenchymal cells, particularly intestinal myofibroblasts (IMFs), as a crucial component of the intestinal stem cell niche.

Suolistonkantasolulokero, kantasolujen pesä

Meidän elimistössämme  ovat epiteelisolut kaikkein aktiivimmin sykliään  tekeviä   soluja  ja siitä johtuen  altistuneita  pahanlaatuiselle muuntumiselle. Suoliston epiteelin solujen suuren vaihtuvuuden takana on suoliston kantasolulokero, joka sijaitsee suolista krypta-syvennysten   pohjalla. Nämä kantasolulokeron solut voidaan erottaa muista soluista,  sillä niiden ollessa  syklissään aktiiveina niillä  on markkerina Lgr5-pintareseptori. Lisäksi uskotaan olevan toinenkin  suolistokantasolujen alaryhmä, joka on hiljaiselossa ja sen markkeri on Bmi1 tai muitakin markkereita mainitaan: Hopx, mTERT ja Lrig1. Suoliston epiteeli on heterogeenistä, koska se on koostunut erilaisista epiteelisolutyypeistä kuten enterosyyteistä, enteroendokriinisoluista, gobletin pikarisoluista ja Panethin soluista.  Kaikkien näiden solujen alkulähteenä toimivat nämä suolsiton kantasolut (ISC). Aivan viime aikoina on havaittu, että Panethin solut ovat suoliston kantasolulokeron  ratkaiseva komponentti ja ne tarjoavat  lokeron  faktoreita  suoliston kantasoluille. Kuitenkaan Panethin solujen  vähentäminen ei tehnyt  merkitsevää muutosntumista  suoliston kryptaan, mikä viittaisi siihen , että mesenkymaaliset solut pitävät huolta toimittaen  essentiellejä lokerotekijöitä suoliston kantasoluille.
 • The Intestinal Stem Cell Niche. Intestinal epithelial cells are one of the most actively cycling cells in our body, and they are also prone to malignant transformation. High cell turnover in the intestinal epithelium is fueled by the intestinal stem cells (ISCs) that are located at the bottom of the intestinal crypt. ISCs can be distinguished from other cells by the expression of Lgr5 (Barker et al. ), which marks actively cycling ISCs. In addition, it is believed that there exists another subpopulation of ISCs that are quiescent and are marked with Bmi1 (Sangiorgi and Capecchi ), or other markers such as: Hopx, mTERT and Lrig1 (Barker et al. ). The intestinal epithelium is heterogenous as it is composed of different epithelial cell types such as enterocytes, enteroendocrine cells, goblet cells and Paneth cells. A source for all those epithelial cell types is an ISC. Recently, Paneth cells have been shown to be a crucial component of the intestinal stem cell niche and provide niche factors for ISCs (Sato et al. ). However, depletion of Paneth cells did not cause significant alterations in the intestinal crypt (Durand et al. ) thus suggesting that mesenchymal cells provide essential niche factors for the ISCs.

Mesenkymaalis- epiteeliaalinen  "vuoropuhelu" suoliston kantasolupesässä.

 Monet tutkimukset ovat antaneet näyttöä mesenkymaalisepiteliaalisen "vuoropuhelun" tärkeydestä suoliston kantasolujen pesässä. 
Ensinnäkin Fox11+ mesenkymaaliset solut näyttävät säätelevän  suoliston kryptan proliferoitumista (2016). 
Toiseksi Wnt5a+ mesenkymaalisten   solujen on osoitettu  stimuloivan akuutin suolistovaurion mallissa  epiteelin uudistumista (2012). 
Kolmanneksi kemoterapian indusoiman vaurionkin  jälkeisessä  suolistoepiteelin toipumisessa  on osoitettu mesenkymaalisilla soluilla olevan osuutta(2015). 
Lisäksi strooman  BMP-signaloinnin  osallistumisella   on  tuntuvaa  vaikutusta  epiteeliin, koska  se jaiheuttaa  polyyppien kasvua. ( BMP = luun morfogeneettinen proteiini). 
On tärkeä  huomata mesenkymaalisepiteeliaalisesta  "vuoropuhelusta", että se ei ole yksisuuntaista, vaan suoliston epiteeli  myös  tarjoaa  signaaleita lähistroomaansa (2005),  siis suunta  on  silloin epiteliaalismesenkymaalinen.  tässä työssään kirjoittajat osoittivat, että  suolsitoepiteelin ilmentavien  Shh ja Ihh Hedgehog- signaalitien tekijöiden   vähentyminen johtui  epiteelinalaisten myofibroblastien  väärään  lokalisoitumiseen.  (Kommentti: Hedgehog kuten Notch ja Wnt kuuluvat  kantasolun signalointiteihin ja Hedgehog varsinkin vastaa  asianmukaisesta kehityksestä kuten sijoittautumisesta oikeaan lokalisaatioon.  Esim Sirtuiinien kirjo taas  säätelee näitä tekijöitä, joihin vaikuttaa   sirtuiinien  suorittama   ravinnon ja energian  saannin  sensorointi).
 
 • Mesenchymal–Epithelial Cross-Talk in the Intestinal Stem Cell Niche. Many studies have provided evidence on the importance of the mesenchymal–epithelial cross-talk in the intestinal stem cell niche (Table 1). First, Foxl1+ mesenchymal cells were shown to regulate proliferation in the intestinal crypt (Aoki et al. ). Second, Wnt5a+ mesenchymal cells were demonstrated to stimulate epithelial regeneration in an acute intestinal damage model (Miyoshi et al. ). Third, a study of Miyoshi et al. suggests that mesenchymal cells can also play an important role during intestinal epithelial recovery after chemotherapy-induced damage (Seiler et al. ). In addition, interference with the bone morphogenetic protein signaling in the stroma has a profound impact on the epithelium as it results in the growth of polyps (Beppu et al. ). Importantly, mesenchymal–epithelial cross-talk is not unidirectional, also the intestinal epithelium provides signals to the adjacent stroma as it was demonstrated by Madison et al. (). In this study, the authors showed that reduction of Sonic (Shh) and Indian (Ihh) hedgehog, that are expressed in the intestinal epithelium, results in mislocalization of subepithelial myofibroblasts (Madison et al. ).
 • Table 1
Examples of the mesenchymal–epithelial cross-talk in the intestine
Description
References
Deletion of the BMP type II receptor in the stroma induces formation of intestinal polyps
Beppu et al. ()
Intestinal epithelium provides hedgehog signals to subepithelial myofibroblasts and smooth muscle cells
Madison et al. ()
Deletion of Foxl1+ mesenchymal cells reduces epithelial cell proliferation in the intestinal stem cell niche. Moreover, Foxl1+ mesenchymal cells are a source of Wnt ligands in the intestinal stem cell niche
Aoki et al. ()
Subepithelial cells are involved in regeneration of the intestinal epithelium after doxorubicin-induced damage
Seiler et al. ()
Wnt5a+ mesenchymal cells are involved in the repair of the intestinal epithelium in biopsy-injured mice
Miyoshi et al. ()
BMP bone morphogenetic protein


 Suoliston kantasolupesässä on fenotyypiltään ja funktioltaan toisistaan erotettavissa olevia  mesenkyymisolupopulaatioita  kuten  alfa-SMA(+) ( sileän lihaksen  alfa-aktiini(+)  myofibroblasteja (IMF) , alfa-SMA(-) mesenkymaalisoluja, esimerkiksi CD34(+) mesenkymaalisoluja ja Fox11(+) mesenkymaalisoluja. Tässä työssään tutkijat keskittyvät alfa-SMA(+) myofibroblasteihin, koska niitä esiintyy  aikuisorganismin lisäksi myös varhaisessa suoliston kehityksessä (2011).  Tämä viittaa siihen, että  alfa-SMA(+)IMF  voi (1) säätää suoliston morfogeneesiä, (2) huolehtia avainasemassa olevista  kantasolupesän proliferaatio- ja differentiaatiosignaaleista  sekä  sikiön että aikuisen suoliston epiteelissä. Lisäksi alfa-SMA(+) myofibroblasteilla on  tärkeitä sovelluksia syöpätutkimuksessa.
 •  In the intestinal stem cell niche, there are phenotypically and functionally distinct populations of mesenchymal cells such as: alpha-smooth muscle actin (α-SMA)+ myofibroblasts (Powell et al. ) and α-SMA mesenchymal cells, e.g., CD34+ mesenchymal cells (Stzepourginski et al. ) and Foxl1+ mesenchymal cells (Aoki et al. ). Here, we focused on the α-SMA+ myofibroblasts, because they are present not only in an adult organism, but also during early intestinal development (Artells et al. ). This suggests that α-SMA+ IMFs could: (1) regulate intestinal morphogenesis; (2) provide key niche signals for proliferation and differentiation of both fetal and adult intestinal epithelium. Moreover, α-SMA+ myofibroblasts have important implications for cancer research.

Myofibroblastit Myofibrolastien moninaiset funktiot

Myofibroblastit ovat  sukkulamaisia, supistuvaisia soluja,  alunperin  mesodermistä ja ilmentävät alfa-SMA.Myofibroblastien vastuulla on tuottaa  extrasellulaarisen matriisin (ECM) proteiineja , jotka antavat tukirankaa kudokselle ja kasvutekijöitten signaloinnille (2010). Sen ohella myofibroblastit erittävät  laajan kirjon kasvutekijöitä, proteaaseja, sytokiinejä ja kemokiinejä (1999). Myofibroblastit osallistuvat  imettäväiselimsitössä moniin prosesseihin. Niillä on myös tärkeä osa kehityksen aikana (2005), angiogeneesissä (2012) ja immuunivasteessa (2007, 2003). Lisäksi ne ovat kriittisiä tekijöitä haavan paranemisessa, josas ne vastaavat vaurioalueen supistumisesta    ja arven muodostuksesta(2003, 2013).  Monissa taudeissa  mainitaan myofibroblastien osuudesta kuten  maksakirroosissa, munuasifibroosissa ja keuhkofibroosissa ( 2003, 2011,2013) sekä syövässä. Tuumorisolupesässä myofibroblastit ovat kaikkein runsaimpiin ei-maligneihin solutyyppeihin kuuluvia ja edistävät tuumorin progredioitumista (2012, 2006, 2011). Myofibroblastit on tunnistettu mahdollisina kohteina sekä fibroottisissa taudeissa (2007)  että syövässä (2004). Lisäksi suoliston myofibroblasteissa ja kryptan epiteelisoluilla  ilmenee Tollin-reseptoreiden kaltaisia reseptoreita , mikä viitaa siihen, että niillä on kykyä kommunikoida suolen  mikrobiomin tuotteiden kanssa ja niillä on vaikutusta  limakalvon immuniteettiin. 

 • Myofibroblasts
  Multiple Functions of Myofibroblasts. Myofibroblast is a spindle-like, contractile cell that has a mesodermal origin and expresses α-SMA. Myofibroblasts are responsible for the production of ECM proteins (Frantz et al. ), which provide a scaffold for the tissue and growth factor signaling. Besides that, myofibroblasts secrete a broad spectrum of growth factors, proteases, cytokines, and chemokines (Powell et al. ). Myofibroblasts are involved in many processes in a mammalian organism. Myofibroblasts play an important role during development (Mitchell ), angiogenesis (Mayrand et al. ) and immune response (Andoh et al. ; Otte et al. ). Moreover, myofibroblasts are critical players during wound healing, where they are responsible for contractility of an injured area and formation of a scar (Gabbiani ; Klingberg et al. ). Myofibroblasts are implicated in many diseases such as liver cirrhosis, renal fibrosis or lung fibrosis (Gabbiani ; Klingberg et al. ; Meran and Steadman ), and cancer. At the tumor niche, myofibroblasts are one of the most abundant non-malignant cell type and promote tumor progression (Cirri and Chiarugi ; Orimo and Weinberg ; Quante et al. ). Myofibroblasts are recognized as potential targets for both fibrotic diseases (Scotton and Chambers ) and cancer (Micke and Ostman ). Moreover, IMFs along with crypt epithelial cells express Toll-like receptors that points to their ability to cross-talk with gut microbiota products and their impact on mucosal immunity (Brown et al. ).

Suoliston epiteelin alaiset myofibroblastit

 Suolistossa aivan suoliston epiteelin lhellä sijaitsevia myofibrolasteja tunentaan subepiteelisinä myofibrobalsteina tai perikryptisinä myofibroblasteina.  Suoliston krypta muodostuu noin 250 epiteelisolusta ja niissä on  15 Lgr5(+) kantasolua (2013). Joka päivä noin 200 uutta kryptaa kehkeytyy.  Ohutsuolessa noin 38 myofibroblstia ja paksusuolessa  124 myofibroblastia  muodostavat  kotelon, kryptan ympärille  ( muodostaen kantasolupesän)(1981).   Nuo myofibroblastit ovat alfa-SMA(+), vimentiini(+) ja desmiini(-) soluja ja ne suorittavat hidasta sykliään ja fusoituvat  toinen toisiinsa muodostaen synsytiumin (1999) . Tuore tutkimus (2017) viittaa siihen, että miRNA204 ja 211 pystyvät tekemään eron  subepiteliaalisten mikroblastien ja  alfa-SMA(-)mesenkymaalisten stroomasolujen välillä. Siitä huolimatta sekä mikroRNA:t että  hyvin tunnetut  mesenkymaaliset stroomasolumarkkerit ( kuten alfa-SMA, vimentiini ja desmiini) ilmentävät solunsisäistä paikallistumista. Täten on kiireellistä tarvetta tunnistaa uusia stroomasolumarkkereita, jotka  kuuluvat  solupintaproteiinien ryhmään, jotta niitä voisi käyttää  hiiren fluoresaatiolla aktivoituvien solujen lajittelussa (FACS)- samoin myös ihmiskudoksen tutkimuksissa, jolloin  voitaisiin  nopeuttaa stroomasolujen osuuden ymmärtämistä  gastrointestinaalisissa kroonisissa taudeissa. 
Transplantaatiotutkimukset ovat osoittaneet , että  niin hiiren kuin ihmisen suoliston  subepiteliaaliset myofibroblastit ovat alkuisin luuytimestä  (2002). Sen lisäksi myofibroblastit voivat olla peräisin paikallisista fibrioblasteista ja paikallisista mesenkymaalisista kantasoluista , suoliston retikulaarisista gremlin (+) kantasoluista, fibrosyyteistä ja myös EMT:stä , epiteliaalisesta mesenkymaaliseen siirtymisestä johtuen (2011-2015). Suoliston myofibroblasteja  alkaa ilmetä ensimmäisen kerran ihmisellä  kehityksen  9. viikon aikana (2011). Mielenkiintoinen havainto on , että myofibroblastien ilmestyminen korreloi suoliston ontelon muodostumiseen (2011), mikä viittaa tämän stroomasolutyypin  olevan ehkä  ratkaisevassa osassa suoliston epiteelin  morfogeneesin   aikana.

 • Subepithelial Myofibroblasts in the Intestine. In the intestine, those myofibroblasts that are adjacent to the intestinal epithelium are known as subepithelial myofibroblasts or pericryptal myofibroblasts. The intestinal crypt is composed of about 250 epithelial cells, including 15 Lgr5+ stem cells (Clevers ). Each day about 200 new crypts are generated. About 38 myofibroblasts in the small intestine and 124 myofibroblasts in colon form a niche around a crypt (Neal and Potten ). Those myofibroblasts are α-SMA+, vimentin+ and desmin cells, and are slowly cycling, and fuse with each other to form syncytia (Powell et al. ). A recent study of Sacchetti et al. () suggests that expression of microRNA-204&211 can distinguish subepithelial myofibroblasts from α-SMA mesenchymal stromal cells. Nevertheless, both microRNAs as well as well-known mesenchymal cell markers, e.g., α-SMA, vimentin and desmin, exhibit intracellular localization. Hence, there is an urgent need to identify novel stromal cell markers that belong to the group of cell surface proteins, so that they could be used for fluorescence-activated cell sorting (FACS) of the mouse as well as human tissue that will certainly accelerate progress in understating the contribution of stromal cells to chronic diseases of the gastrointestinal tract. Transplantation studies demonstrated that subepithelial myofibroblasts in the intestine in both mice and human originate from bone marrow (Brittan et al. ). Besides that, myofibroblasts can originate from local fibroblasts and local mesenchymal stem cells, gremlin+ intestinal reticular stem cells, fibrocytes, and as result of the epithelial–mesenchymal transition (EMT) (Artells et al. ; Micallef et al. ; Worthley et al. ). IMFs appear for the first time during the 9 weeks of human development (Artells et al. ). Excitingly, appearance of myofibroblasts correlates with formation of the intestinal lumen (Artells et al. ) (Fig. 1), which implies that this stromal cell type can play a crucial role during the intestinal epithelial morphogenesis.Fig. 1
-
Fig. 1
Organogenesis of human small intestine and initiation of the myofibroblast (MF)–epithelium interactions in the intestinal stem cell niche. During the 7 weeks of small intestine human development, a bud of undifferentiated cells is observed, at that time point crypts and villi are not formed yet. During the 9 weeks of small intestine human development, the intestinal lumen is initiated, and the first intestinal MFs, vascular structures and collagen fibers are detected. During the 9 weeks of small intestine human development crypts and villi are present
.Presence of IMFs during early intestinal organogenesis and their subepithelial localization in the adult intestine suggests that these mesenchymal cells may provide some crucial niche factors for the ISCs, and regulate proliferation and differentiation in the intestinal epithelium. Indeed, in situ hybridization revealed that subepithelial myofibroblasts can express Wnt ligands such as Wnt2b, Wnt4 and Wnt5b (Gregorieff et al. ), which strongly suggests that this stromal cell type can regulate Wnt signaling in the adjacent epithelial cells. Wnt pathway provides essential signals for ISCs and deregulations in this pathway are associated with the development of the intestinal cancer (Reya and Clevers ). However, surprisingly, the study of San Roman et al. has shown that deletion of porcupine (an enzyme responsible for posttranslational modifications and Wnt secretion) in Myh11+ cells (that include subepithelial myofibroblasts) has no phenotype in the intestinal crypt (San Roman et al. ) suggesting that there can be other niche cells compensating for the loss of Wnt secretion in subepithelial myofibroblasts. A possible explanation is, e.g., the presence of CD34+ mesenchymal cells (Stzepourginski et al. ) and Foxl1+ mesenchymal cells (Aoki et al. ) (Fig. 2). These cell types could provide compensatory signals, including Wnt ligands, for the ISCs in the absence of functional Wnts in the Myh11+ cells. Of note, CD34+ mesenchymal cells described by Stzepourginski et al. () were studied only in ileum and colon. Moreover, Gli1+ subepithelial mesenchymal cells were proposed to be a source of Wnt ligands in the intestinal stem cell niche (Valenta et al. ); however, this stromal cell subpopulation remains uncharacterized. It is worth to add that besides mesenchymal cells, Paneth cells also can be a source of Wnt ligands for the ISCs, e.g., Wnt3 (Sato et al. ). Interestingly, depletion of Paneth cells has no phenotype in the intestinal crypt under homeostatic conditions (Durand et al. ). Altogether, this can suggest a cooperative work of epithelial (such as Paneth cells) and stromal cells in the intestinal stem cell niche. Existence of redundant mechanisms to maintain ISCs could protect against the loss of ISCs, which are necessary to maintain the pool of enterocytes whose primary function is nutrient absorption.
.Fig. 2
-
Fig. 2
Scheme of the mesenchymal niche in the intestine. In the intestinal crypt, there are at least two subpopulations of intestinal stem cells (ISCs): Lgr5+ ISCs and + 4 ISCs that are responsible for the high regeneration capacity of the intestinal epithelium. Crypt cells, including ISCs, are in close contact with different types of mesenchymal cells such as: CD34+ mesenchymal cells, Foxl1+ mesenchymal cells and α-SMA+ myofibroblasts
Although, for many years it has been believed that Wnts are critical regulators of the epithelial self-renewal in the intestinal crypt, data from in vitro (Glinka et al. ) and in vivo studies (Yan et al. ) revealed that in addition to Wnt ligands, R-Spondins also play a critical role in Wnt pathway. R-Spondins are secreted proteins that are involved in maintenance of the surface localization of a receptor-bound Wnt through regulation of the transmembrane E3 ligases Rnf43/Znrf3, which ultimately results in amplification of the Wnt signal (Farin et al. ). Yan et al. () proposed that not Wnts, but rather R-Spondins may play a dominant role in self-renewal of Lgr5+ intestinal stem cells. Interestingly, R-Spondins are likely produced by stromal cells (Sigal et al. ); nonetheless, this requires detailed investigation in the future.
Besides Wnt ligands and R-Spondins, many other niche signals were shown to regulate intestinal epithelial cells. Here, among the molecules involved in the intestinal (myo)fibroblast—intestinal epithelial cell cross-talk are, e.g., hepatocyte growth factor (HGF) (Goke et al. ), prostaglandin E2 (PGE2) (Roulis et al. ), and periostin (Kikuchi et al. ). Moreover, IMFs, together with smooth muscle cells, were shown to guide intestinal epithelial regeneration in a dextran sulfate sodium (DSS) injury model via mechanism that involves microRNA-143/145 and insulin-like growth factor binding protein 5 (IGFBP5) (Chivukula et al. ). Furthermore, very recently angiopoietin-like protein 2, that is expressed in subepithelial myofibroblasts in colon, was demonstrated to play an important role during regeneration of the intestinal epithelium in two mouse models of intestinal injury (Horiguchi et al. ). Altogether, this suggests that IMFs regulate intestinal epithelial cells via various molecular mechanisms.

IMFs in Disease

Increased number of α-SMA+ myofibroblasts was observed during both intestinal inflammation and intestinal tumor (Andoh et al. ; Powell et al. ). The role of IMFs during disease was previously thoroughly reviewed, e.g., by Powell et al. (), Roulis and Flavell () and Koliaraki et al. (). Importantly, during intestinal inflammation and cancer, not only the number of IMFs is altered, but also changes in gene expression profiling and proteome profiling were detected in IMFs. For example, increased expression of inflammatory mediators such as interleukin 6, osteopontin, CXCL2 and CCL20 was found in carcinoma-associated fibroblasts (CAFs) derived from azoxymethane/dextran sodium sulfate (AOM/DSS) mice, an in vivo model of colitis-associated cancer, when compared to normal myofibroblasts (Torres et al. ). In addition, using the same research model, it was shown that tumor progression locus 2, a kinase that is expressed in IMFs, protects against colitis-associated cancer by regulating production of HGF (Koliaraki et al. ). Similarly, epimorphin, a mesenchymal protein, was shown to exhibit a protective role against colitis-associated cancer in AOM/DSS mouse model (Shaker et al. ). The potential limitations of the studies above are that: (1) AOM/DSS mouse model might not recapitulate the genetic landscape of human colitis-associated colorectal cancer, and (2) the differences between mouse and human immune system. A potential solution here is the application of human-derived organoid models and mouse models with humanized immune system to understand better the epithelial–stroma interactions in colitis-associated cancer.
 Immunohistochemistry and gene expression data provided evidence that myofibroblasts could serve as a prognostic factor in colorectal cancer (Isella et al. ; Tsujino et al. ). It is worth to mention that in case of the global gene expression analyses of colorectal tumor tissue, myofibroblasts can be a source of “pseudo-EMT signals” (Calon et al. ), which should be taken into consideration when analyzing any gene expression data obtained from the whole tumor tissue. Additionally, stromal microRNA-21 was shown to have prognostic value in colorectal cancer (Nielsen et al. ). Excitingly, such stromal microRNA-21 can be associated with exosomes (Bhome et al. ), a type of extracellular vesicles that are produced by mammalian cells for the intercellular communication. Interestingly, CAF-derived exosomal microRNA-21 was shown to have an impact on colorectal cancer cell proliferation, resistance to chemotherapy and formation of liver metastases (Bhome et al. ). Besides that, mechanistically, myofibroblasts isolated from colon cancer tissue were shown to promote tumor cell invasion via mechanism that involves tenascin-C, scatter factor/HGF, RhoA and Rac (De Wever et al. ). Moreover, a study of Vermeulen et al. () suggests that myofibroblasts could contribute to the “β-catenin paradox” (mosaic pattern of β-catenin nuclear localization) observed in colorectal cancer cells.
 Inflammatory bowel disease (IBD) is characterized by epithelial injury and intestinal inflammation. IBD is a group of diseases that include ulcerative colitis and Crohn’s disease. One of the key cytokines that is involved in the pathogenesis of IBD is IL-33, which belongs to the IL-1 superfamily of cytokines; IL-33 is responsible for immune cell infiltration and Th2 responses (Miller ; Neurath ). Interestingly, the study of Sponheim et al. () suggests that pericryptal myofibroblasts are a source of IL-33 in patients with ulcerative colitis, which highlights an important role of this cell type in the pathogenesis of ulcerative colitis and warrants for further studies on the role of pericryptal myofibroblasts in IBD. Moreover, the study of Messina et al. () suggests that colonic CD146+ cells, that were shown to have features of IMFs (Signore et al. ), exhibit increased expression of HLA-DR, a major histocompatibility complex class II antigen. However, this requires more investigation. The findings should be confirmed using larger number of samples and functional studies should be performed. Additionally, it was shown that human IBD IMFs exhibit differential expression of distinct transforming growth factor β isoforms (McKaig et al. ). To summarize, IMFs are an important component of the stromal niche during IBD and intestinal cancer. Better understanding of the role of IMFs during pathogenesis of IBD and intestinal tumor can potentially lead to identification of new therapeutic targets for those diseases.

Summary and Future Directions

To summarize, emerging data highlight the importance of mesenchymal–epithelial cross-talk in the intestine during homeostasis, regeneration after an injury and chronic diseases. Here, we particularly focused on subepithelial myofibroblasts that surround the intestinal crypt. Many studies pointed out the important role of the subepithelial myofibroblasts in regulation of intestinal epithelial proliferation via different molecular mechanisms that involve, e.g., HGF, PGE2, periostin, microRNA-143/145 and IGFBP5. Still, many questions remain to be answered. For example, it would be interesting to decipher whether subepithelial myofibroblasts can activate quiescent ISCs and if migration of crypt cells along the crypt–villus is regulated autonomously or rather by subepithelial myofibroblasts?. In a mammalian organism, there are multiple mechanisms responsible for the maintenance of adult stem cells. One example is asymmetric organelle segregation during cell division (Ouellet and Barral ). The study of Katajisto et al. () demonstrated that young mitochondria are preferentially distributed to stemlike cells during mitosis of mammary epithelial cells. It would be exciting to unpuzzle whether subepithelial myofibroblasts could regulate segregation of mitochondria in the neighboring ISCs. Given the stromal cell heterogeneity in the intestinal stem cell niche, it would be also interesting to study the relationship of subepithelial myofibroblasts with other types of mesenchymal cells such as CD34+ mesenchymal cells and Foxl1+ mesenchymal cells. Moreover, differentiation status of CD34+ and Foxl1+ mesenchymal cells remains unclear: can these cell types act as progenitor cells for the myofibroblast syncytium?. It is also unknown whether CD34+ mesenchymal cells are the same cells as Foxl1+ mesenchymal cells.
Aberrant niche signaling was detected in various human diseases, including colorectal cancer and IBD. IMFs were identified as one of key components of the stromal niche in both colorectal cancer and IBD, where IMFs were suggested, e.g., to be a source of inflammatory mediators. Future studies should provide more input into the precise role of subepithelial myofibroblasts in the regulation of immune response in IBD. It would be also interesting to study whether subepithelial myofibroblasts can provide signals promoting self-renewal of colon cancer stem cells. And, as niche factors are especially important during epithelial homeostasis and very early stages of intestinal tumor growth (Fujii et al. ), it would also be intriguing to investigate whether myofibroblast-derived niche factors can promote tumor initiation process in the intestinal epithelium. Overall, increasing the knowledge on the myofibroblasts–intestinal epithelium cross-talk in the intestinal stem cell niche during homeostasis and disease can lead to identification of novel therapeutic targets, e.g., for colon cancer and IBD.
 Recent advances in 3D cell biology have enabled the reconstruction of the intestinal stem cell niche in vitro. Since 2009, it has been possible to maintain ISC in vitro in a long-term culture system known as crypt culture or mini-gut culture (Pastula and Quante ; Sato et al. ). Recently, such a mini-gut culture has been further improved by incorporating the stromal microenvironment such as IMFs or neurons (Lahar et al. ; Lei et al. ; Pastula et al. , , ) (Fig. 3). For the stromal niche modeling in vitro, mesenchymal cells can be either mixed together with epithelial cells and Matrigel (Pastula et al. ) or epithelial organoids can be seeded on the mesenchymal cell monolayer (Holmberg et al. ; Lahar et al. ; Lei et al. ). In addition, IMFs and epithelial organoids can be seeded in separate layers in a Transwell (Pastula et al. ). Additionally, advances in 3D cell culture systems led to development of intestinal organoid cultures derived from human embryonic stem cells and human-induced pluripotent stem cells (Crespo et al. ; Rodansky et al. ), as well as intestinal organoids derived from large animal models (Khalil et al. ). Intriguingly, not only stromal cells, but also live bacteria such as Lactobacillus acidophilus (a part of the normal bacterial flora in our organism) can be added to the intestinal organoid cultures (Pierzchalska et al. ) (Fig. 3), that provides an additional level of complexity to the epithelial intestinal organoids, and offers a valuable tool to study interactions between the gut microbiome and the intestinal epithelium. Since it is possible to culture organoids derived from biopsy samples from patients with colon cancer (van de Wetering et al. ) and IBD (Dotti et al. ), such human-derived organoids could be used for the co-cultures with different types of intestinal mesenchymal cells, immune cells and microbiota, to better mimic organs for disease modeling in vitro. Recently, a biobank of human-derived organoids derived from multiple organs and also diseased tissue, including colon cancer and IBD, was established (Dutta et al. ). In addition, it would very useful to set up a living biobank of different types of intestinal mesenchymal cells and gut microbiota derived from patients suffering from colon cancer and IBD.
Fig. 3
Certainly, application of in vitro 3D organ models, such as those described above, for further studies on the role of microenvironment–epithelial interactions in the intestinal stem cell niche will lead in the future to new exciting discoveries in both basic and translational research.
Fig. 3
Modifications of the mini-gut culture system to reconstruct the intestinal tissue microenvironment in vitro. For the co-culture, intestinal organoids can be combined with stromal cells or/and live bacteria. A source of primary intestinal epithelial cells can be, e.g., adult mouse intestinal tissue, chicken intestinal tissue, human embryonic stem cells (hESCs), induced pluripotent stem cells (iPSCs), and biopsy samples from patients with colon cancer or inflammatory bowel disease (IBD)

ORGANOIDIT ENTEROIDIT JA COLONOIDIT suolitutkimusten avuksi

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5250540/

. Author manuscript; available in PMC 2018 Feb 1.
Published in final edited form as:
PMCID: PMC5250540
NIHMSID: NIHMS815856
PMID: 27632431

Intestinal Organoids: New frontiers in the study of intestinal disease and physiology

Thomas Wallach, M.D.* and James R Bayrer, M.D.,Ph.D.*

Abstract

The development of sustainable intestinal organoid cell culture has emerged as a new modality for the study of intestinal function and cellular processes. Organoid culture is providing a new test-bed for therapeutic research and development. Intestinal organoids, self-renewing three-dimensional structures comprised of intestinal stem cells and their differentiated epithelial progeny allow for more facile and robust exploration of cellular activity, cell organization and structure, genetic manipulation, and vastly more physiologic modeling of intestinal response to stimuli as compared to traditional two dimensional cell line cultures. Intestinal organoids are impacting a wide variety of research into gastrointestinal pathology. The purpose of this review is to discuss the current state-of-the-art and future impact of research using enteroids and colonoids (organoids grown from the small and large intestines respectively).
Keywords: Enteroid, Colonoid, lgr5, intestinal stem cell, Mini-gut, intestinal organoid, ex vivo, gut, precision medicine

Organoidi suolistosoluista

7.5. 2019 haku:  Intestinal stemcell (ISC), Sirtuin

Search results

Items: 5

 • Showing results for intestinal stem cell, sirtuin. Your search for intestinal stemcell, sirtuin retrieved no results.
1.(Tutkimus on tehty  kalan suolesta)
Liu S, Zheng Z, Ji S, Liu T, Hou Y, Li S, Li G.
Fish Shellfish Immunol. 2018 Sep;80:473-479. doi: 10.1016/j.fsi.2018.06.027. Epub 2018 Jun 13.
PMID:
29908321
2.
Ren NSX, Ji M, Tokar EJ, Busch EL, Xu X, Lewis D, Li X, Jin A, Zhang Y, Wu WKK, Huang W, Li L, Fargo DC, Keku TO, Sandler RS, Li X.
Curr Biol. 2017 Feb 20;27(4):483-494. doi: 10.1016/j.cub.2016.12.047. Epub 2017 Feb 2.
3.
Igarashi M, Guarente L.
Cell. 2016 Jul 14;166(2):436-450. doi: 10.1016/j.cell.2016.05.044. Epub 2016 Jun 23.
PMID:
27345368
Highlights
 • Calorie restriction induces mTORC1 and SIRT1 in intestinal stem cells to increase their number
 • The mTORC1 inhibitor rapamycin blocks the effects of calorie restriction on intestinal stem cells
 • Paneth cell signaling increases NAD synthesis in intestinal stem cells during calorie restriction
 • Intestinal stem cells are insulated from directly sensing reduced caloric intake
Free Article
4.
Wakeling LA, Ions LJ, Escolme SM, Cockell SJ, Su T, Dey M, Hampton EV, Jenkins G, Wainwright LJ, McKay JA, Ford D.
Hum Genomics. 2015 Jun 24;9:14. doi: 10.1186/s40246-015-0036-0.
5. Ohutsuoliorganoidi
Cao L, Kuratnik A, Xu W, Gibson JD, Kolling F 4th, Falcone ER, Ammar M, Van Heyst MD, Wright DL, Nelson CE, Giardina C.
Mol Carcinog. 2015 Mar;54(3):189-202. doi: 10.1002/mc.22089. Epub 2013 Sep 21.
Intestinal organoids are multicellular crypt-like structures that can be derived from adult intestinal stem cells (ISCs), embryonic stem cells (ESCs) or induced pluripotent stem cells (IPSCs). Here we show that intestinal organoids generated from mouse ESCs were enriched in ISCs and early progenitors. Treatment of these organoids with a γ-secretase inhibitor increased Math1 and decreased Hes1 expression, indicating Notch signaling regulates ISC differentiation in these organoids. Lgr5 and Tert positive ISCs constituted approximately 10% and 20% of the organoids. As found in native tissue, Lgr5 and Tert expressing cells resolved into two discreet populations, which were stable over time. Intestinal organoids derived from cancer-prone Apc(Min/+) mice showed similar numbers of ISCs, but had reduced Math1 expression, indicating a suppressed secretory cell differentiation potential (as found in intestinal tissue). Apc(Min/+) organoids were used to screen epigenetically active compounds for those that increased Math1 expression and organoid differentiation (including HDAC inhibitors, Sirtuin (SIRT) modulators and methyltransferase inhibitors). Broad-spectrum HDAC inhibitors increased both Math1 and Muc2 expression, indicating an ability to promote the suppressed secretory cell differentiation pathway. Other epigenetic compounds had a diverse impact on cell differentiation, with a strong negative correlation between those that activated the secretory marker Muc2 and those that activated the absorptive cell marker Fabp2. These data show that ESC-derived intestinal organoids can be derived in large numbers, contain distinct ISC types and can be used to screen for agents that promote cell differentiation through different lineage pathways.

Sirtuiinit jälleen keskiöön . Gluteenittoman dieetin muita laatutekijöitä!. Energian laatu ja määrä

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acel.12685
 
 Sitaatti: 

Sirtuins, aging, and stem cells

Sirtuins have long been recognized as regulators of aging – overexpression of sirtuins has been shown to extend lifespan in several organisms (Tissenbaum & Guarente, 2001; Kanfi et al., 2012). Sirtuin function in aging has to date been reported to be related to their roles in regulation of energy metabolism, response to calorie restriction (CR), control of cell death, and circadian rhythms (Araki et al., 2004; Chang & Guarente, 2013; Guarente, 2013). A new mechanism of lifespan modulation by sirtuins has been gaining attention, related to their potential roles in cellular and mitochondrial protein homeostasis networks. Recent developments have highlighted the close relationship between healthy aging and protein homeostasis, or proteostasis (Kaushik & Cuervo, 2015; Walther et al., 2015). A gradual loss of proteostasis is associated with age (Labbadia & Morimoto, 2015) and the longest living organisms are known to have more stable proteasomes and active proteostasis networks (Perez et al., 2009; Treaster et al., 2014). Most importantly, enhancing the functionality of proteostasis networks has been shown to extend both lifespan and healthspan of certain organisms (Morimoto & Cuervo, 2014; Vilchez et al., 2014a; Labbadia & Morimoto, 2015). Given that sirtuins are well‐known lifespan modulators whose deficiencies have been linked to a higher incidence of age‐related diseases, the investigation of their roles in proteostasis networks would appear to be warranted. In fact, a relationship between sirtuins and ER stress appears to be conserved from C. elegans to mammals, indicating a crucial link between sirtuins and proteostasis (Viswanathan et al., 2005).
SIRT1 is a known negative regulator of ER stress responses through deacetylating IRE‐1‐generated active XBP1 and subsequent inhibition of its transcriptional activity to promote ER stress‐induced apoptosis (Wang et al., 2011). SIRT1 also suppresses pERK‐eIF2α‐dependent translational inhibition (Ghosh et al., 2011).

 In breast cancer cells, the unfolded protein response (UPR) triggered by the accumulation of misfolded proteins in the mitochondria (UPRmt) requires the activation of SIRT3 together with CHOP and estrogen receptor alpha (ERα). By orchestrating both the antioxidant machinery and mitophagy in a CHOP‐ and ERα‐independent manner, SIRT3 contributes to overcoming proteotoxic stress and mitochondrial stress, which may represent an essential mechanism of adaptation of cancer cells (Papa & Germain, 2014).
Looking more closely into stem cells, they seem to have increased mechanisms to protect their proteasomes, and proteostasis networks impact their function (Vilchez et al., 2014b). This would appear to be related to the stem cell theory of aging, which suggests that a progressive decline in the self‐renewal of adult stem cells and their potential to differentiate into specific cell types in order to replenish the tissues of an organism underlie the mechanistic basis for aging. Although the age‐dependent loss of function of different types of adult stem cells has been reported, we are just now starting to understand the molecular mechanisms involved in this process.
 With the focus on sirtuins, SIRT7‐mediated alleviation of mitochondrial protein folding stress plays a critical role in modulating the aging process by regulating HSC quiescence and tissue maintenance (Mohrin et al., 2015). SIRT7 functions as a stress sensor in proliferating, metabolically active HSCs and reduces the expression of the mitochondrial translation machinery through repressing activity of the master regulator of mitochondria, nuclear respiratory factor 1 (NRF1), which is necessary to alleviate mitochondrial protein folding stress. Of note, rescue of the impaired reconstitution capacity in aged HSCs upon SIRT7 overexpression or NRF1 inactivation underscores the significance of sirtuin‐regulated proteostasis in maintaining stemness.
 Interestingly, decreased Sirt3 expression in aged HSCs is associated with a concomitant repression of mitochondrial protective programs (Brown et al., 2013), which might result in compromised function of the previously described SIRT3‐directed UPRmt pathway. Certainly, further studies need to address whether similar mechanisms are involved in other adult stem cells and tissues. Also, it would be interesting to see whether these mechanisms are crucial for self‐renewal and differentiation of CSCs based on the fact that CSCs resemble a proliferating, metabolically active normal stem cell.
 Furthermore, even though SIRT7 and SIRT3 cross at mitochondrial regulation, they do activate these protective mechanisms through their function in nucleus and mitochondria, respectively. As similar protective programs might be orchestrated by other sirtuins, it remains to be determined whether SIRT2, which is the main cytoplasmic sirtuin strongly downregulated in aged HSCs as well (Chambers et al., 2007), is involved in stem cell maintenance, and possibly, new pathways crucial for stem cell maintenance remain to be identified.

Calorie restriction (CR) and stem cells

CR is one of the most potent dietary interventions for increasing lifespan and delays the onset of age‐related diseases including cancer (Wanagat et al., 1999; Longo & Fontana, 2010; Colman et al., 2014). It is accepted that its beneficial effects might relate, at least in some significant part, to epigenetically reprogramming stemness while prolonging the capacity of stem‐like cell states to proliferate, differentiate, and replace mature cells in adult aging tissues. This is based on studies showing that CR may maintain stem cell function of HSCs (Ertl et al., 2008), enhance stem cell availability and activity in the muscle of young and old animals (Cerletti et al., 2012), and increase hippocampal neural stem and progenitor cell proliferation in aging mice (Park et al., 2013b). Considering that sirtuins are NAD‐dependent protein deacetylases directly activated by CR, it could be proposed that they may mediate some of the beneficial effects of CR on normal stem cells in adult somatic tissues. However, this is a relatively unexplored area of research and there is lack of experimental evidence to either support or counter this hypothesis.
 Only very recently, it was reported that SIRT1 is necessary for the expansion of intestinal stem cells (ISCs) upon CR. More specifically, CR results in deacetylation of p70 ribosomal S6 kinase due to SIRT1 activation, which consequently promotes its phosphorylation by mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1). This signal‐response mechanism mediates the increase in both protein synthesis and number of ISCs, even as mTOR signaling is turned down by CR in more differentiated cells (Igarashi & Guarente, 2016). Similarly, little is known about the role of sirtuins as mediators of the CR‐induced effect on tumorigenesis. As previously mentioned, cancer was among the age‐related diseases which exhibited a delayed onset in response to CR in several early studies (Hursting et al., 1994; Berrigan et al., 2002; Mai et al., 2003). Thus, it is rather surprising that there is a lack of experimental data to address the contribution of sirtuins in the inhibitory effect of CR on tumorigenesis. Regarding SIRT1, which is the only sirtuin studied so far, its overexpression failed to influence the anticancer effects of every‐other‐day fasting (a variation in CR), suggesting that SIRT1 may play a limited role in the effects of CR on cancer (Herranz et al., 2011). Undoubtedly, future studies are necessary to check more thoroughly the role of sirtuins under this setting. However, it seems a very intriguing question to ask whether sirtuin‐directed functions may regulate either CSCs or non‐CSCs, given that cancer is now viewed as a stem cell disease. This is further supported by recent evidence highlighting the effect of CR on unique characteristics of CSCs such as EMT (Dunlap et al., 2012), protein synthesis (Lamb et al., 2015), metabolic plasticity (Peiris‐Pages et al., 2016), as well as the importance of the HIF pathway in regulating metabolism, cellular responses to hypoxia and stemness (Lim et al., 2010; Zhong et al., 2010; Yun & Lin, 2014), which are all processes previously shown to be regulated by sirtuins. It is hoped that future research will shed light on mechanisms underlying the interplay between CR, sirtuins, and stem cells.

Conclusion/Future directions

Emerging evidence suggests that sirtuins could be placed at the crossroads of stemness,  and cancer. This is based on the plethora of functions they regulate both in normal stem cells and in CSCs. However, it is clear that we are just starting to appreciate the importance of identifying specific processes regulated by the different members of the sirtuin family in a tissue‐, cell type‐, and genetic‐specific context. This might be necessary in order to gain a better understanding of their role and fill current knowledge gaps in the field. With this in mind, it is worth mentioning that most of the previous studies, including the published papers presented in this review article, have followed a targeted approach regarding elucidation of mechanisms regulated by sirtuins. To do so, they were focused on either unraveling how sirtuins regulate signaling pathways/processes already implicated in stemness or exploring whether previously well‐established functions of sirtuins play a significant role in stem cells. Toward this direction, it could be proposed that implementation of unbiased high‐throughput experimental approaches would provide more mechanistic insights. Proteomics have been employed in the past to identify sirtuin‐specific interacting proteins and substrates. The regulatory role of SIRT2 on anaphase‐promoting complex (APC/C) during mitosis was identified based on a proteomics approach that revealed its interaction with proteins of the complex including the APC activator proteins Cdc20 and Cdh1 (Kim et al., 2011). Recently, proteomics were used to elucidate the mitochondrial sirtuin protein interaction landscape showing that this experimental approach can uncover novel functions and/or substrates (Yang et al., 2016). Thus, it could be suggested that similar approaches on stem and progenitor cells or CSCs would identify novel functions of sirtuins. Furthermore, recent advances in high‐resolution mass spectrometry‐based proteomics have enabled the study of the acetylome under different experimental conditions establishing acetylation as an equally widespread PTM as phosphorylation (Kim et al., 2006; Choudhary et al., 2009, 2014). Given that similar approaches have enabled the identification of sirtuin‐specific deacetylation targets (Hebert et al., 2013; Vassilopoulos et al., 2014), it would be reasonable to suggest that studying the acetylome in the context of stem cells/progenitors or CSCs would reveal novel functions/substrates regulated at the post‐translational level. In a similar way, a detailed characterization of target genes epigenetically regulated by sirtuins in specific subcellular populations could help shape new directions in this field and complement previous comprehensive studies focused on the analysis of the transcriptome, DNA methylome, and histone modifications (Sun et al., 2014) in stem cells. Collectively, such studies will provide novel insights into both aging and cancer.